Review of Interactive TV

Page reviewed 2014-02-02

62

Recommendations:

Publish posts more often.
Ask more questions to your fans.
Create more engaging posts.
Use more Call to Actions (e.g., like and share) in your posts.
Respond to your fans questions and comments more quickly.

On Facebook, everyone’s got something to say. But what does it all mean for you?

Read our new guide to modern media intelligence and find out how top social media managers spur engagement, measure results, and shape their company’s brand voice in real time.Top 5 Posts by Interactive TV
 Date Post Likes Comments Shares
2013-12-25 Safe image.php?d=aqcr31sxqrqkqthu&w=154&h=154&url=https%3a%2f%2ffbcdn sphotos e a.akamaihd.net%2fhphotos ak prn2%2f1505593 631099260261919 984135573 n Նվերների մի ամբողջ փաթեթ Ինտերակտիվից: 29 4 1
2013-12-16 Safe image.php?d=aqbjeiujlhbsy5tz&w=154&h=154&url=https%3a%2f%2ffbcdn sphotos b a.akamaihd.net%2fhphotos ak prn1%2f1501776 627470093958169 1440274925 n Ինտերակտիվ ընկերությունը Ամանորին ընդառաջ պատրաստել է նվերների մի ամբողջ... 14 7 0
2013-12-20 1465259 628849897153522 1959392209 s Ինտերնետի և հեռուստատեսության առավելությունը ամանորյա մեկ... 9 2 1
2013-11-21 1426389 616642115040967 2064430374 s http://www.interactive.am/am-internet.html 11 0 0
2014-01-30 Safe image.php?d=aqc4ajfl6g96cnos&w=154&h=154&url=https%3a%2f%2ffbcdn photos e a.akamaihd.net%2fhphotos ak ash3%2ft1%2f1016235 652178621487316 820939543 s Ո՞ր ալիքներն եք դիտում ավելի շատ: 5 2 0

Unanswered Posts by Others - Interactive TV
 Date From Post Comments
2014-01-30 ԵՀ ժՈՂՈՎՈՒՐԴ ՋԱՆ ՍԱՂ ՍՈՒՏԱ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵՔ ՈՐ ՏՐԱՔԱԾ ՊԱՅԹԱԾ VIVACELL ԻՑ ԼԱՎԸ ՉԿԱ 0